Opći uvjeti putovanja i upute za korisnike turističkih aranžmana putničke agencije Promotiv travel

 

1. OPĆE ODREDBE
Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između PROMOTIV TRAVEL, odnosno ovlaštene putničke agencije i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu. PROMOTIV TRAVEL ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator aranžmana je putnička agencija Promotiv travel (Obrt za odnose s javnošću i promociju turizma) iz Viškova, Straža 102, koja jamči provedbu objavljenog programa prema opisanom sadržaju. Sadržaj aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih putnik posebno plaća. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

3. CIJENA ARANŽMANA
Cijene aranžmana objavljene su u kunama za svaki program i vrijede od dana njegove objave. U slučaju promjene tečaja za više od 2% agencija zadržava pravo promijene cijena. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr. usluga, turističkih poreza, pristojbi za slijetanje ili naknada za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Organizator ne odgovara za promjene koje mogu nastati od trenutka kada je aranžman objavljen do njegove realizacije. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete.

4. PRIJAVE I UPLATE
Prijave za putovanje primaju se u agenciji Promotiv travel putem maila, telefona ili online obrasca. Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (mail, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Putnik dobiva potvrdu o uplati, odnosno račun i program putovanja koji su sastavni dio ugovora.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima agencije Promotiv travel opisani su prema službenoj kategorizaciji pojedine zemlje, u trenutku izdavanja programa. Lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama se bitno razlikuje. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih karakteristika (komfor, orijentacija ili kat), prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Agencija ne odgovara za komfor smještaja na pomoćnom ležaju ukoliko ga koristi odrasla osoba. Ugovoreni smještaj organizator može zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije na vlastiti teret.

6. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ
Organizator može odgoditi, djelomično ili potpuno otkazati aranžman prije ili za vrijeme izvršenja ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje aranžmana, bile organizatoru opravdani razlog da program ne objavljuje i ne prima prijave. Putovanje se otkazuje zbog više sile, odnosno zbog neuobičajenih ili nepredvidljivih događaja na koje organizator nema utjecaja niti ih je bio u mogućnosti izbjeći. Pod višom silom se ne podrazumijeva prebukiranje, već uključuje državne uredbe, štrajkove, ratove ili krizne situacije slične ratovima, epidemije, prirodne katastrofe i sl. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.

Organizator prema važećim zakonskim propisima može otkazati aranžman u slučaju kada se ne prijavi programom predviđeni minimalni broj putnika 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana, 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana, odnosno 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana. Organizator zadržava pravo izmjene redoslijeda izvođenja programa putovanja. U slučaju kada organizator otkazuje aranžman kupac ima pravo povrata cjelokupnog iznosa ugovorenog aranžmana, ali nema pravo povrata uplaćenih troškova putnog osiguranja, viziranja putovnica, cijepljenja i sličnih usluga.

Ako agencija Promotiv travel prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odustajanja, Promotiv travel se obvezuje vratiti putniku uplaćeni iznos. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji je putniku ponuđen, Promotiv travel smatra novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema Promotiv travel s bilo kojeg pravnog odnosa koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.

7. PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ
Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, potrebno je to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

– za otkaz do 30 dana prije polaska naplaćuje se 20% cijene aranžmana;

– za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska naplaćuje se 40% cijene aranžmana;

– za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska naplaćuje se 60% cijene aranžmana;

– za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska naplaćuje se 80% cijene aranžmana;

– za otkaz od  7 do 1 dan prije polaska naplaćuje se 100% cijene aranžmana;

– za nedolazak ili odustajanje na dan ili nakon početka aranžmana naplaćuje se puni iznos cijene aranžmana, odnosno uvećava do visine stvarnih troškova.

Ukoliko 30 dana prije polaska na put putnik ne izvrši uplatu ostatka do ukupne cijene aranžmana ili ne osigura dokumentaciju za neospornu naplatu ukupne cijene aranžmana, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Ovi uvjeti otkaza od strane putnika mogu se razlikovati ovisno o programu, u tom slučaju vrijede uvjeti objavljeni u programu.

8. PLAĆANJE ARANŽMANA
Mogućnosti plaćanja navedene su za svaki aranžman posebno. Ukoliko putnik plaća predujam prilikom rezervacije, on može iznositi 30% cijene aranžmana. Ostatak iznosa mora biti plaćen najkasnije 30 dana prije polaska.

9.OBVEZE ORGANIZATORA
Za pojedini aranžman u programu, organizator odgovara putniku zbog eventualnog neizvršavanja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 6. Općih uvjeta putovanja), kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama te propise lokalnih vlasti u destinaciji i njihove promjene za koje nije mogao znati prilikom izrade programa putovanja. Organizator je dužan brinuti se, kako o izvršenju usluga, tako i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, brinuti se o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu.

10. OBVEZE PUTNIKA
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je dužan brinuti se osobno o putnim dokumentima i stvarima, poštivati uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje kao i zemlje u koju putuje, poštivati kućni red u ugostiteljskim i hotelskim objektima te u prijevoznom sredstvu. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

Prilikom potpisivanja ugovora, djelatnik putničke agencije će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje, uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučamo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvp.com i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika.

11. PRTLJAGA
Kod organiziranog autobusnog prijevoza dopušten je neograničen prijevoz prtljage, uz pravo prijevoznika da prekomjernu prtljagu ne dopusti. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti. Putniku se predlaže dodatno osiguranje prtljage. Organizator i prijevoznik neće prihvatiti prtljagu koja ne pripada putniku.

12. PUTNO OSIGURANJE, ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA
Organizator je dužan ponuditi putniku putno osiguranje od ozljeda, bolesti, smrti, odnosno gubitka, oštećenja ili krađe prtljage. Organizator preporučuje i osiguranje od otkaznog rizika te može predložiti paket putnog osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod agencije Promotiv travel, pri čemu Promotiv travel sudjeluje samo kao posrednik. Uplatom police osiguranja od otkaza, putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Promotiv travel se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman.

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno također kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju te ne može biti razlogom raskidanja ugovora ukoliko nije protivno putnikovu zdravlju. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

13. JAMČEVNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI
Turistička agencija PROMOTIV TRAVEL ugovorila je osiguranje jamčevine u slučaju nesolventnosti kod društva CROATIA OSIGURANJE d.d. Polica broj: 298140400046. U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja putnici koji se zateknu na putovanju neka se odmah jave nekoj od poslovnica Croatia osiguranja d.d. ili u sjedište Croatia osiguranja d.d. na tel. 07200

1884 ili prema potrebi nadležnom tijelom vlasti Ministarstvu turizma, Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb, odnosno na www.mint.hr.

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PROMOTIV TRAVEL ima kod osiguravajućeg društva CROATIA OSIGURANJE d.d. ugovorenu policu broj 078140056593 o osiguranju profesionalne odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman i javne odgovornosti prema trećim osobama. Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova.

14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Promotiv Travel se obvezuje poštivati privatnost svih svojih korisnika. Osobni podaci putnika koriste se u svrhu realizacije ugovorenog putovanja i koristit će se za daljnju komunikaciju. Promotiv Travel se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti, osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

15. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu naknadu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor agenciji promotiv travel to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. U interesu je putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te da svoj pisani prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu). Svaki putnik (nositelj ugovora) prigovor podnosi zasebno. Promotiv travel neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

Putnička agencija Promotiv travel je dužna donijeti pisano rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javnim medijima.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci.

16. NADLEŽNOST SUDA
U smislu točke 15. Općih uvjeta, putniku iz predmetnog programa pristoji pravo reklamacije kod organizatora putovanja. Ukoliko putnik nije zadovoljan rješenjem organizatora, pristoji mu pravo sudskog arbitriranja. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u sjedištu organizatora putovanja. Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.
PROMOTIV TRAVEL
Obrt za odnose s javnošću i promociju turizma
Putnička agencija PROMOTIV TRAVEL, Straža 102, 51216 Viškovo
Suvl. Bojan Šenkinc i Mirela Srkoč Šenkinc
Voditelj poslova: Mirela Srkoč Šenkinc

OIB: 385811292951, 12720518222

Identifikacijski kod: HR-AB-51-08010011482
IBAN: HR11 2500 0091 1013 3078 1 Addiko bank